Voorwaarden - Mariapark Sittard

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwaarden

Stichting Beheer Mariapark Sittard

Gebruiksvoorwaarden


• De Stichting Beheer Mariapark Sittard, verder te noemen stichting, stelt de accommodatie Oude Markt 16, verder te noemen Mariapark, incidenteel beschikbaar aan nader te benoemen gebruikers. De toiletgroep gelegen in het aangrenzende pand Oude Markt 18 maakt Integraal onderdeel uit van het Mariapark.

• Aanvullend op het gebruik van Mariapark, kan tegen meerprijs gebruik gemaakt worden van de keukenvoorziening in het pand Oude Markt 18.

• De accommodatie kan worden gebruikt voor activiteiten die passen binnen de aard en historie van het gebouw, zulks ter beoordeling van het bestuur van de stichting.

• Para commerciële activiteiten tijdens het gebruik van het Mariapark zijn niet toegestaan. Het Mariapark is geen horeca-inrichting. Vrije verkoop van drank en/of andere handelswaar is slechts mogelijk in besloten groepen, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de stichting.

• In bepaalde gevallen kan voor het gebruik van het gebouw vooraf een waarborgsom worden gevraagd van € 500,00.

• Het is niet toegestaan zaken aan te brengen op wanden, muren en plafonds, op welke wijze dan ook.

• De stichting beoordeelt aan de hand van de aanvraag van de gebruiker of de activiteit past binnen de doelstelling van het gebouw. De stichting kan een verzoek tot gebruik weigeren als men van mening is dat de activiteit afbreuk doet en/of in strijd is met de bestemming van het gebouw.

Tarieven

Voor de tarieven wordt verwezen naar de bijlage.


Overige voorwaarden gebruik

• De stichting levert de accommodatie schoon en leeg op aan de gebruiker op een nader, in onderling overleg met elkaar, overeengekomen tijdstip.

• De stichting overhandigt een sleutel aan de gebruiker, waarvoor de gebruiker een bewijs van ontvangst dient af te tekenen. Bij verlies van deze sleutel zal de gebruiker een vergoeding betalen aan de stichting gelijk aan de kosten van het bijmaken van een vervangende sleutel.

• Het is gebruiker ten strengste verboden op eigen initiatief, zonder medeweten van de stichting, een sleutel bij te maken. Bij constatering daarvan wordt gebruiker de toegang tot de accommodatie voor onbepaalde tijd ontzegd.

• Voor zover bij de activiteiten in het Mariapark geluid of muziek ten gehore wordt gebracht is de gebruiker zich ervan bewust dat het gebouw niet geïsoleerd is en dat aard en karakter van het gebouw een beperkt geluidsniveau toestaat.

• Toegang tot het pand Oude Markt 18 is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming en als vluchtroute.

• Na afloop van de activiteit levert de gebruiker de accommodatie weer schoon en leeg op, e.e.a. ter beoordeling van de stichting, en wel uiterlijk aan het eind van de dag na de activiteit. Indien deze dag een dag in het weekend betreft wordt de oplevering verschoven naar de maandag na afloop van het weekend. Gebruiker kan ook kiezen voor de schoonmaakservice.

• Indien naar het oordeel van de stichting de accommodatie niet schoon is opgeleverd zal de stichting opdracht geven aan de schoonmaakservice om de accommodatie alsnog te poetsen. De kosten van deze werkzaamheden zullen worden doorberekend aan de gebruiker.

• Indien gebruiker niet in staat is de accommodatie de dag na de activiteit in de gewenste staat op te leveren, legt hij dit vooraf ter beoordeling voor aan de stichting zodat de voortgang van andere activiteiten niet wordt belemmerd.

• Indien naar het oordeel van de stichting beschadigingen zijn aangebracht aan de accommodatie zal de stichting opdracht verstrekken aan een bedrijf om de schade te herstellen. De kosten van deze werkzaamheden zullen worden doorberekend aan de gebruiker.

• De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het verzekeren van schade veroorzaakt door de uitvoering van de activiteit als bovenvermeld.

• De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het verzekeren van de door hem in de accommodatie ingebrachte bezittingen.

• De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste ontheffingen en vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de activiteit.

• De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de exploitatie van de activiteit alsmede de eventuele fiscale gevolgen van deze activiteit.

• Het is uitdrukkelijk verboden te roken binnen de accommodatie.

• Stichting zal gebruiker volledig instrueren over de te volgens werkwijze bij eventuele calamiteiten tijdens de uitvoering van de activiteit.

• Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle uit de activiteit voortvloeiende aansprakelijkheidstellingen van bezoekers, en eventuele derden.

• Gebruiker zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de door hem gepande, en door de stichting akkoord bevonden activiteit. Daarbij zal hij het gehuurde op correcte en juiste wijze gebruiken.

• Indien zich zaken voordoen waarin deze gebruikersvoorwaarden niet voorzien zal stichting besluiten.

Het bestuur van de Stichting Beheer Mariapark.
1 januari 2015.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu